Zdraví je základ aneb bezpečnost práce v době COVID-19

thumb

Zdraví je základ, to platí nejen v těchto náročných dnech v souvislosti s pandemií COVID-19, ale po celý rok. Ochrana osob před poškozením zdraví a vzniku škody v souvislosti s výkonem práce jsou hlavními požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Jsou zde ale i jiné záležitosti než COVID-19

Od začátku března 2020 se všichni soustředíme na zamezení šíření infekce COVID-19. Tahle výzva je pro nás dalším úkolem ke všem již existujícím ochranným opatřením, která nesmí být z důvodu současné koncentrace na nový typ viru opomíjena.

V evropském i národním zákonodárství je bezpečnost práce jedním z nejvýznamnějších pracovněprávních aspektů. Ve chvíli, kdy se snažíme a zaměřujeme na boj s pandemií COVID-19, čelí všechny zapojené osoby výzvě v podobě nastavení stabilních a spolehlivých systémů řízení včetně efektivního zapojení zaměstnanců i dalších zainteresovaných osob.

Vzhledem k nepřehlednému množství informací, jež se na nás ze všech stran řítí, je pro jednotlivce téměř nemožné odlišit správné a relevantní zprávy od čistě manipulativních lží. Musíme si také všichni uvědomit, že pro zaměstnance je velmi důležité mít pocit bezpečí a důvěry v přijatá opatření, aby nezažíval v práci další formu stresu kvůli obavám z možné nákazy. Klíčem k budování důvěry je zde dostatečná komunikace relevantních informací a patřičné vysvětlení k přijatým opatřením.

Významnou roli hrají vedle vedoucích zaměstnanců také osoby činné v prevenci (odborně způsobilé osoby, zástupci pro BOZP, poskytovatelé pracovnělékařských a psychologických služeb apod.), jejichž činnosti jsou nyní s ohledem na panující atmosféru potřeba víc než kdy dřív.

Systémy řízení jako je ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) či ISO 22301 (kontinuita podnikání) jsou pro organizace nyní velkou oporou především při nastavování potřebných opatření a jejich zavádění v praxi.

Hodnocení rizik – nastavení opatření

V tuto chvíli je nejdůležitějším úkolem zhodnocení rizik a hrozeb. Po provedení této vstupní analýzy je totiž možné vhodně nastavit potřebná opatření, aby byla dostatečně zajištěna bezpečnost pro zaměstnance a schopnost dodávat pro organizaci. Při nastavování doplňujících činnosti je nápomocná hierarchie opatření odpovídající „STOP-principu“, což platí i pro prevenci šíření COVID-19:

Nahrazení

 • • omezení přímého kontaktu lidí
 • Princip: Veškeré neakutní činnosti, při nichž je nutné osobní setkání přesunout na dobu, kdy nebude hrozit riziko nákazy.

 

Technická opatření

 • • ohraničení prostoru (oddělovací skla/tabule, stoly), uzavírky při přejímce zboží
 • • oddělení pracovních prostor, případně odsunutí pracovní míst
 • • vytvoření mechanických zábran (oddělovací stěny, desky atd.)

 

Organizační opatření

 • • místo osobních předání a setkání, uskutečnit tyto telefonicky či přes počítač apod.
 • • osobní obchodní a organizační schůzky realizovat pouze pokud je to nevyhnutelné a není možné danou věc vyřešit telefonicky nebo pomocí videokonference
 • • odstupňované začátky prací – zahájení prací ve stejný čas jen pakliže je to technicky a organizačně potřeba
 • • při schůzkách/školeních: zajištění co největších možných rozestupů mezi jednotlivými účastníky
 • POZOR: zvláštní pravidla platí u „osamělých zaměstnanců“

 

Osobní ochranné prostředky

 • • zamezení kontaktu rukou
 • • pokud není možné zajistit minimální vzdálenost 2 metry mezi jednotlivými kolegy, je nutné přistoupit k jiným ochranným opatřením:
  • • rouška
  • • respirátor
  • • obličejový štít
 • • obecně platí, že zaměstnanci nemusí v práci nosit další ochranné prostředky (masky, brýle, rukavice)
 • • důkladně mytí rukou vodou a mýdlem před začátkem výkonu práce, před a po přestávce v práci a stejně tak před a po bližším kontaktu s dalšími osobami (jednání a schůzky)
 • • není-li možné umytí rukou, je nutné mít k dispozici dezinfekční prostředky (gely, roztoky apod.)

 

Informování a poučení

Informace o provozních a ochranných opatřeních i o hodnocení rizik je třeba předávat všem zaměstnancům a zainteresovaným osobám. Hlavním úkolem je nešířit paniku a strach, ale postupně budovat důvěru pracovníků v přijatá ochranná opatření.

Zde uvádíme vybrané tipy, co bylo mělo být součástí informování a poučení zaměstnanců:

 • • správné a smysluplné uplatňování hygienických opatření (Pozor: dezinfekční prostředky mohou mít i nebezpečné vlastnosti, např. hořlavost atd.)
 • • správné nandávání a sundávání ochranných masek
 • • správné nandávání a sundávání ochranných rukavic
 • • správné mytí rukou a užívání dezinfekčních prostředků
 • • chování při služebních cestách (společné užívání firemních vozidel v pracovní době ke služebním účelům atd.)
 • • kontakt s osobami mimo organizaci (např.: poskytovatelé servisních služeb jako jsou např. montéři, přejímání zboží zákazníky atd.)
 • • co dělat v případě onemocnění kolegy?
 • • krizové plánování
 • • důkazy o provedení poučení (písemné potvrzení atd.)
 • • důkazy o tom, že bylo poučení porozuměno (pokud je třeba tak i ve vícejazyčné verzi)

 

Komunikace – Důvěra – Vzory

Pro vybudování důvěry zaměstnanců, případně pro její posílení, je komunikace tím nejúčinnějším nástrojem. Možnost realizace přímého rozhovoru s vedoucími a odpovědnými osobami je důležitá, i přes to, že probíhá za určitých omezeních, aby nedocházelo k šíření COVID-19.

Jak na vnitrofiremní komunikaci, aby nedocházelo k šíření fám a dezinformací? Zkuste několik našich tipů:

 • • jasné vysvětlení nejvýznamnějších ochranných opatření
 • • zdůraznění a objasnění dodržování odstupů – chování v uzavřených a otevřených prostorách
 • • hygiena – užívání ochranných pomůcek (roušek, respirátorů atd.)
 • • větrání prostor
 • • organizační opatření při provozních činnostech, např. při opravách, pohovorech, práce údržby atd.

Co je ale to nejdůležitější pro dodržování nastavených opatření a pravidel? Není to ani poučování, školení, informování pomocí moderních technologií, psaní e-mailů nebo vyvěšování plakátů. Tou neúčinnější metodou je totiž chování nadřízených zaměstnanců, kteří pro ostatní fungují jako vzory. Jako je potřeba předávat správné informace a nastavit efektivní komunikace, tak je podstatné správně reagovat, pakliže někdo uvedená pravidla nerespektuje. Všichni zaměstnanci i zapojené osoby by si totiž měli uvědomit, že hlavním smyslem omezení jejich komfortu (např. nošení roušek či práce za sklem) je zde pro ochranu „všech“ a každý z nich se má na kolektivním bezpečí podílet.

Uvedená témata v tomto článku nejsou vyčerpávajícím seznamem možných opatření a činností, ale představením zkušeností osob aktivních na poli BOZP, které se i za doby COVID-19 starají o bezpečnost zaměstnanců a své cenné poznatky chtějí dále sdílet s ostatními experty a zájemci.

 

Další informace

Téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době COVID-19 se často mění, a proto je nutné sledovat aktuální vývoj a změny. Zde jsou důležité odkazy, které mohou být při nastavování pravidel v oblasti BOZP užitečné:

Pro vypracování nabídky a další informace nám napište nebo nás kontaktujte přes formulář.