Vyznejte se v nové ISO 9001:2015

thumb

Revidovaná norma ISO 9001:2015, stejně jako ISO 14001 a ISO 45001, nástupnice normy OHSAS 18001 (Hodnotící standard pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci), která je v tuto chvíli ve stádiu vzniku, jsou všechny založeny na závazných požadavcích stanovených v Annexu SL. Což znamená, že veškeré informace platné pro management kvality jsou zároveň závazné i pro normy ISO 14001:2015 a ISO 45001. Jak naznačeno v tabulce níže, zavedení integrovaného systému řízení má být v budoucnosti jednodušší hlavně díky jednotnému základu, se kterým všechny revidované normy pracují.

Článek

Poznámky

0 úvod

Úvod zmiňuje některé podstatné přístupy standardu (procesní přístup, kontext společnosti, rizikové uvažování), dále nové tabulky a vysvětluje spojitost mezi standardem kvality a dalšími systémy řízení.

1 rozsah

Rozsah zůstal stejný, v nové normě je článek (4.3) věnující se přímo rozsahu managementu kvality.

2 odkazy

žádné změny

3 definice

Obsahuje definice jednotného přístupy k systémům řízení.

4 kontext

společnosti

Pro správné nastavení systému řízení na míru je důležité porozumět kontextu a podmínkám, ve kterých se daná společnost pohybuje. Nově jsou zakotveny také požadavky stanovené třetími stranami. Došlo k zahrnutí nových požadavků a konsolidaci procesního přístupu původní verze normy.

5 leadership

Nejdůležitější pro systém řízení kvality jsou závazky a povinnosti top managementu společnosti, což je také reflektováno v revizi. Požadavky kladené na top managment se vztahují na otázky leadershipu, komunikace a zajištění efektivního systému řízení kvality. Rozsah současných povinností definovaných v nadpisu „zástupci managementu“ byl celkově rozšířen.

6 plánování

Nejvýznamnější změnou v procesu plánování je zahrnutí rizik a příležitostí. Z tohoto důvodu z důvodu zahrnuje článek 6.1 klíčový požadavek systému řízení kvality s ohledem na rizika. Z důvodu stanovení rizik a příležitostí je potřeba připravit pro ně akční plán implementace a změn a jejich zavedení do praxe.

7 podpora

Zdroje nezahrnují pouze infrastrukturu a potřebné zdroje pro fungování procesů, ale také hodnotící ukazatele a znalosti. „Lidé“ jsou rovněž výslovně zmíněni. Monitorovací a hodnotící prostředky jsou nyní nahlíženy v širším kontextu. Je nutné zahrnout také hodnotící prostředky pro oblast služeb (průzkumy a empirické metody). Nově byl přidán požadavek znalostí společnosti. V tomto ohledu revize zmiňuje identifikaci, zachování, šíření a získávání znalostí. Zdroje rovněž pokrývají požadavky dokumentace. Pojem „Dokumentovaná informace“ nahrazuje termíny „Dokument“, „Záznam“, „Dokumentovaný postup“ atd. Důraz je kladen na sledování prospěšnosti.

8 výroba

Článek „Výroba“ zahrnuje nyní veškeré požadavky vztahující se ke specifickým procesům výroby zboží a poskytování služeb: plánování a kontrola, určení požadavků kladených na zboží a služby, rozvoj produktů a služeb, kontrola dodávaného zboží a služeb, výroba zboží a služeb, distribuce zboží a služeb a nakládání s nevyhovujícím zbožím a službami. Požadavek plánování byl rozpracován s více konkrétními podmínkami. Změnily se otázky navrhování a vývoje – jejich struktury a textace. Došlo ke zjednodušení detailních požadavků kladených na návrhy a přehledy změn a jejich vyhodnocování. Vznikla povinnost nastavení procesu zlepšování, pokud tak ještě nebylo učiněno nebo je vyžadováno zákazníky či jinou zainteresovanou stranou. Dodávky a outsourcing jsou zahrnuty pod pojmem „externí využívání“ a hodnoceny podle charakteru produkce a poskytované služby dané společnosti.

9 hodnocení výkonu

Požadavky kladené na monitorování a hodnocení jsou více detailní: Je nutné určit, co je produkováno, v jakém čase a jakou metodou a kdy dochází k evaluaci a analýze výstupů. Výstupy musí být zachovány v evidenci. Revize neobsahuje speciální článek o monitorování a hodnocení produktů či procesů.

10 zlepšování

V systému ani v revizi normy nejsou zahrnuté preventivní aktivity – samotný systém založený na risk managementu se zabývá prevencí. Zlepšování není nadále závislé pouze na kontinuálním zlepšování. Namísto toho je podmínkou flexibilita společnosti přizpůsobit se změnám. Pokud je třeba, může jít i o nevratné změny.

Podívejte se také na změny v ISO 14001:2015 a naše tipy, jak se vyznat v džungli revizí. Napište nám a společně přechod na novou verzi normy hravě zvládneme. Nezapomeňte na naše webináře, kde o revizích také uslyšíte.