"Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní"

thumb

Článek 1 Všeobecné deklarace lidských práv: "Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství."

 

Pro nás v České republice jsou lidská práva naprostou samozřejmostí. Často si dokonce ani neuvědomuje, že jsme jejich nositeli. Avšak, kdybychom jich najednou pozbyli, velmi rychle bychom si to uvědomili. Začněme ale hezky popořadě. Pod pojmem lidská práva rozumíme vrozená práva, která platí pro všechny bez ohledu na jejich původ, pohlaví, náboženství, jazyk, věk atd. To zahrnuje například právo na život a svobodu, stejně jako právo svobody vyjadřování či právo na vzdělání.

 

Hlavním impulsem pro přijetí všeobecně uznávaného katalogu lidských práv byla především druhá světová válka a její zvěrstva. Mezinárodní snahy o vytvoření lidskoprávního dokumentu celosvětového formátu daly v roce 1948 vzniknout Všeobecné deklaraci lidských práv z pera Organizace spojených národů. Tento dokument obsahuje mimo základních principů lidských práv, i práva občanská a politická, hospodářská, sociální a kulturní.

 

Mnoho sociálních práv bylo následně převzato OSN do Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (MPHSKP), který řadíme se Všeobecnou deklarací lidských práv k nejvýznamnějších lidskoprávním úmluvám OSN. Tyto dva dokumenty tvoří spolu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech tzv. Mezinárodní kodex lidských práv.

 

Avšak nejen OSN činila a činí kroky nutné pro ochranu lidských práv. Rovněž v podnikatelské sféře si všichni uvědomujeme potřebu jejich ochrany. Organizace, bez ohledu na své zaměření, se stále více snaží profesionalizovat v oblasti společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti. Současně se soukromoprávními impulsy jsou přijímány nové právní předpisy a politická směřování, která rovněž zvyšují zájem společnosti o tato témata. Převzetí odpovědnosti v oblasti lidských práv je vnímáno jako úkol každé organizace. Vždy je přitom nutné myslet na identifikaci aktuálních otázek a nalezení relevantních etických a humánních odpovědí.

 

Celosvětové porušování lidských práv

Často si myslíme, že lidská práva jsou porušována jen někde daleko od nás – v nově industrializovaných a rozvojových zemích. Avšak i v Evropě dochází každodenně k porušování lidských práv. Obzvláště s hodně medializovanou a sledovanou epidemií COVID-19 vyplulo na světlo značné množství porušování lidských práv. Jedná se například o nelidské podmínky v ubytovacích zařízeních pro zahraniční pracovníky nebo špatné pracovní podmínky ve velkovýrobnách.

 

Co můžeme dělat?

Již od roku 2005 se v Quality Austria věnujeme otázkám společenské odpovědnosti a jsme pionýry v této oblasti. Naše rozsáhlá nabídka certifikací systémů, posudků a školení nabízí vhodné produkty pro organizace všech velikostí, oborů a lokací. Normy společenské odpovědnosti jsou vhodné i pro certifikace dodavatelů. V rámci společenských auditů, certifikací dle SR10 a ONR 192500 vždy také sledujeme dodržování lidských práv.

Díky těmto standardům můžete v organizaci vyvinout lidskoprávní due-diligence, neboli řádnou správu lidských práv. V neposlední řadě získáte znalosti pro rozpoznání rizik a určení jejich dopadů na lidská práva včetně nastavení potřebných opatřeních pro minimalizaci či naprosté vyloučení jejich vzniku.

Pro získání a osvojení si potřebných znalostí doporučujeme kurzy z oblasti společenské odpovědnosti a managementu trvalé udržitelnosti.

V rámci našich in-house kurzů si sami určíte klíčové body, kterým následně věnují naši experti pozornost.

 

Napište nám nebo pošlete nezávaznou poptávku pro další informace a vypracování nabídky kurzů, posudků a certifikace společenské odpovědnosti.

 

Autor: Mag. Anneli Fischer, MSc., Překlad: JUDr. Mgr. Aneta Zichová