Porovnání ISM přehledně

thumb

Veškeré nově přijímané a revidované standardy z rodiny ISO jsou založené na stejném základu dle High Level Structure podle Annex SL. Cílem je zjednodušit vzájemnou integraci jednotlivých mezinárodních standardů a usnadnit organizacím práci při jejich zavádění. 

 

HLS využívá vždy hlavního textu, který je totožný pro všechny mezinárodní ISO standardy. Hlavní text je pak doplněn o další související texty dle specifik daného standardu. Samotná struktura však nemá vliv na nastavení systému řízení v konkrétní organizaci, nýbrž slouží jako vodítko pro zajištění konzistence v jednotlivých oblastech, např. pro oblast životního prostředí, kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších.

Co jsou tedy základní články High Level Structure? Jedná se o následujících 10 bodů:

0. Úvod

Zde jsou zmíněny obecné cíle, PDCA cyklus, obsahy dokumentu apod.

1. Předmět

Podle znění článku jde o předmět/rozsah daného standardu, ne o předmět či rozsah systému řízení. Článek rovněž zmiňuje podmínku organizace splňovat právní a další požadavky pro kontinuální zlepšování.

2. Normativní dokumenty

V tuto chvíli nejsou pro přijaté standardy dle Annex SL žádné další normativní dokumenty. Tento článek je připraven pro budoucí přijímané standardy, u nichž budou normativní dokumenty existovat.

3. Termíny a definice

V tomto článku je prostor věnován specifickým termínům a definicím pro daný standard.

4. Kontext organizace

Článek 4 se věnuje kontextu organizace ve smyslu toho, co jí ovlivňuje, ať  se jedná o právní, technické či společenské požadavky a podmínky. Zároveň sem spadají i interní aspekty jakými jsou firemní kultura, hodnoty, znalosti apod.

5. Vedení

Jedná se o pozici top managementu, nastavení firemních politik, zajištění odpovědností, autorit a dostatečnou komunikaci daných témat napříč organizací.

6. Plánování

Každá organizace musí aplikovat přístup založený na hodnocení rizik a příležitostí. Činnosti organizace pak musí být nastaveny tak, aby reflektovaly vyhodnocená rizika a příležitosti, dokázaly jim čelit a využívat jejich potenciál.

7. Podpora

Podpora zahrnuje dostatek zdrojů včetně těch lidských, prostředí organizace, nástroje či infrastrukturu. Zároveň sem řadíme také hodnocení a kontrolu jednotlivých zdrojů.

8. Provoz

Velký důraz je kladen na procesní řízení a samotné nastavení procesů v organizaci. Rovněž sem spadá otázka zvládání rizik a incidentů, plánů na jejich eliminaci a připravenost organizace včetně její reakceschopnosti.

9. Hodnocení výkonu

Hodnocení probíhá ve smyslu hodnocení souladu organizace s právními a dalšími požadavky. Dílčí body jsou pak specifické pro jednotlivé standardy, např. zákaznická spokojenost v případě ISO 9001:2015.

10. Zlepšování

Organizace má povinnost směřovat k trvale udržitelnému zlepšování a zvládání nesouladů i nehod tak, aby nedocházelo k jejich opakování či výskytu v jiných oblastech. Zároveň je organizace povinna zlepšovat vhodnost, adekvátnost a efektivitu zavedeného systému řízení.

V tuto chvíli využívají High Level Structure ISO 9001:2015 (management kvality), ISO 14001:2015 (management životního prostředí), ISO 45001:2018 (management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ISO 50001:2018 (energetický management) a ISO 22301:2019 (management kontinuity podnikání).

Podívejte se přehledné srovnání v naší tabulce, která je ke stažení zde.

 

Pro dotazy ohledně certifikace a školení dle ISO standardů nám napište nebo nás kontaktujte přes formulář.