SCP

SCP (Safety Certificate Personnel Leasing / Bezpečnostní certifikát pro agentury práce) je akreditovaným standardem systému řízení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) pro agentury práce. SCP je také vhodný pro hodnocení ve společnostech, které dočasně zaměstnávají agenturní zaměstnance.

Základ systému managementu BOZP je tvořen závazkem managementu vytvořit a udržovat ochranu zdraví a bezpečnost práce jako jeden z důležitých cílů společnosti. Na základě hodnocení rizik provedených společnosti zaměstnávající agenturní zaměstnance, jsou určeny požadavky na pracovníky. Tento BOZP systém vyniká hlavně díky jasné struktuře a konkrétním požadavkům, které jsou kladeny na implementaci a dokumenty.

Systém řízení BOZP je založen na managementu bezpečnosti, zdraví a životního prostředí podle standardu SCC. Zahrnuje všechny důležité požadavky na vytvoření a implementaci systému řízení BOZP. Součást standardu SCC tvoří checklist, který je také klíčovou záležitostí. SCP checklist zahrnuje všechny požadavky ve formě otázek, nápověd a testovacích kritérií. Dále je důležitou součástí monitoring, vedení a využití manažerských nástrojů, jakými jsou komunikace, inspekce a analýzy událostí (nehody, poškození majetku atd.).

V centru zájmu stojí statistika současných nehod a zjistitelné snížení počtu nehod.

Procento pracovní absence z důvodu nemoci a počet nehod s dlouhodobými následky je celkově sníženo. Toto zajišťuje nejen lepší zdravotní stav zaměstnanců, ale také dochází ke zvyšování jejich motivace. Spolupráce mezi klienty a agenturami práce je daleko jednoduší. Celkově může dojít ke snížení nákladů díky snížení počtu nehod.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- snížení počtu a vyvarování se ztrátám způsobeným nehodami

- podpora interního systému zdravotní péče

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- agentury práce

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

V rámci standardu SCP je základním prvkem SCC checklist. Tento checklist zahrnuje požadavky formou otázek, nápověd a testovacích kritérií. Checklist se skládá ze sedmi součástí a ideálně se hodí pro řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při právi ve společnostech:

- zásady ochrany bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

- vzdělávání, informovanost a schůzky

- komunikace týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

- monitoring bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

- oznamování, registrování a zkoumání nehod, incidentů a nebezpečných situací

- identifikace a nastavení akčního plánu pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí

Požadavky stanovené v rámci povinných otázek musí být kompletně splněny bez možnosti výjimky. Co se týče povinností definovaných v doplňkových otázkách, zde platí nutnost splnění minimálního počtu. Toto minimum je stanoveno na základě součtu maxima všech bodů ze všech otázek.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, OHSAS 18001 a EN 13816.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.