Od OHSAS k ISO 45001

thumb

Všechny revize norem, které nás v blízkém horizontu čekají mají stejný základ jako ISO 9001. Celkově se tedy zjednodušuje postup při zavádění systému ochrany životního prostředí  (ISO 14001) a nové normy ISO 45001, která je nástupnicí OHSAS 18001.

Cesta k ISO 45001

První uveřejnění návrhu normy (DIS – Draft of International Standard) proběhlo v únoru 2016. K tomuto návrhu měli experti z mezinárodního prostředí možnost vyjádřit své poznámky. Následně skupina hlasovala o přijetí standardu v květnu 2016, těsným neúspěchem v podobně 72 % ano (potřeba pro schválení je 75%) nebyla nová norma přijata.

Na podzim 2016 následovalo další setkání expertů pro vytvoření druhého návrhu normy (DIS 2) a předpokládané datum vydání standardu ISO 45001 je červen–listopad 2017. Očekáváme, že hlavní body z původního návrhu nebudou nikterak dotčeny, avšak celkem by mělo dojít ke sblížení nového standardu ISO 45001 s ISO 14001:2015 v oblasti posuzování shody. Mimo jiného bude také brán zřetel na stejnou terminologii a definice, jaké používají ISO 9001:2015 a již zmiňovaná ISO 14001:2015.

Co se má s novou normou změnit?

- Název standardu se mění na ISO 45001 - OH&S (Occupational Health and Safety = Ochrana a bezpečnost zdrav při práci).

- Záměrem nové normy je její použitelnost také v menších společnostech.

- Struktura normy je podle Annex SL (nahrazující starou Guide strukturu) – dojde tedy ke zjednodušení normy a její snazší integraci s dalšími standardy ISO.

- Pro snazší práci s novou normou je plánováno vydání Annex A (celkem 13 stránek).

- Nová norma klade ještě větší důraz na ochranu zdraví hlavně v otázkách bezpečnostní politiky společnosti, záměrů a nastavení cílů.

- Norma se zaměřuje na školení zaměstnanců a spolupracovníků, kteří mohou být v rámci výkonu práce vystaveni nebezpečí a rizikům.

- Plán zesílení CIP (Continual Improvement Process = Proces průběžného zlepšování) zahrnující právní aspekty a analýzy příčin.

- Norma nepracuje z žádnými striktními požadavky pro všechny společnosti, jde hlavně o rozvahu nad právními rámci pro danou oblast  v rámci systému řízení, tedy o přesun ke strategii a plánování na této úrovni.

- Očekává se větší zapojení zaměstnanců mimo manažerské pozice v oblasti BOZP.

- Pro zajištění souladu budou muset i dodavatelé a externí pracovníci splňovat podmínky nastavené společností.

- Důležitá je koordinace v případě spolupráce více pracovníků z různých zemí na jednom pracovišti

- Norma se zabývá také otázkami první pomoci a připravenosti reagovat na mimořádné události, zde dochází oproti staré normě k  zesílení požadavků.

Společnosti, které jsou držiteli certifikátu OHSAS 18001 platí povinnosti přechodu na novou normu ISO 45001, aby nadále mohly prokazovat dodržování mezinárodních standardů. Nevíte, jak na to? Napište nám a vše společně nastavíme a projdeme. Také se seznamte s nejvýznamnějšími změnami v ISO 45001 v rámci našich školení a webinářů.