Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI QUALITY AUSTRIA – TRAININGS, ZERTIFIZIERUNGS UND BEGUTACHTUNGS GMBH, PLATNÉ OD ČERVNA 2018

pro oblast certifikace systémů, posuzování a validace.

Soubor ke stažení v pdf ZDE

 

I.             PLATNOST A OBLAST ÚČINNOSTI

1.            Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby společnosti Quality Austria Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH (dále jen Quality Austria, resp. qualityaustria) v oblasti certifikace systémů, posuzování a validace. Tato oblast zahrnuje zejména certifikaci, provádění posudků, auditů, validaci, hodnocení a posuzování organizací, zejména jejich systémů řízení, a ostatní s tím spojené kontrolní činnosti na základě normativních hodnotících modelů / standardů / souborů pravidel.

2.            Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Quality Austria a zákazníkem.

3.            Odlišné podmínky (Všeobecné obchodní, nákupní nebo platební podmínky) zákazníka lze aplikovat pouze tehdy, jestliže s nimi Quality Austria výslovně písemně souhlasila.

 

II.            PLATNOST TARIFŮ A POPLATKŮ qualityaustria, DANÍ A ODVODŮ

1.            Služby qualityaustria jsou účtovány podle tarifů a poplatků platných v okamžiku poskytnutí služby. Pokud není uvedeno jinak, rozumějí se veškeré ceny v € (euro) bez daně z přidané hodnoty.

2.            Změny tarifů a poplatků qualityaustria jsou všem organizacím s platným dokladem o shodě qualityaustria písemně oznámeny nejpozději čtyři týdny před nabytím platnosti.

3.            Poplatky mezinárodních akreditačních organizací (např. IATF) přeúčtovává Quality Austria zákazníkovi a ten je hradí. Výše poplatků se řídí datem poskytnutí služby. Eventuální zvýšení poplatků mezi okamžikem předložení nabídky a poskytnutím služby jdou proto na vrub zákazníka.

4.            Daně a další odvody se účtují na základě legislativy platné k datu poskytnutí služby. Jestliže budou předepsány daně nebo odvody se zpětnou účinností, jdou tyto náklady na účet zákazníka.

 

III.          LHŮTY A TERMÍNY REALIZACE SLUŽEB qualityaustria

1.            Požadavky na stornování nebo změny termínů musí zákazník společnosti Quality Austria doručit písemně. Stornování a změny termínů služeb jsou možné pouze po dohodě s Quality Austria.

2.            Za změny termínů služeb provedené do dvou týdnů před dohodnutým termínem může Quality Austria účtovat administrativní poplatek ve výši 140,- €. V každém případě je nutné uhradit další eventuálně vzniklé náklady.

3.            V případě stornování je společnost Quality Austria oprávněna účtovat kromě již poskytnutých služeb a vzniklých nákladů stornovací poplatek ve výši 30% hodnoty zakázky za ještě neposkytnuté služby.

 

IV.          PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.            Pokud není dohodnuto jinak, počítají se ceny qualityaustria podle skutečných nákladů postupně podle poskytování služeb (např. poskytnutí služby u zákazníka) nebo ke konci měsíce. Úhrada za právo užívat certifikát a certifikační značku se účtuje vždy na rok předem.

2.            Faktury jsou splatné do 14 dnů po datu vystavení faktury bez srážek a bez výloh.

3.            Quality Austria může požadovat zálohy v přiměřené výši. V těchto případech je dodržení platebních termínů bezpodmínečným předpokladem pro poskytnutí služby v požadované lhůtě. Jestliže by bylo na majetek zákazníka vyhlášeno insolvenční řízení nebo insolvenční řízení nebylo zahájeno pro nedostatek majetku na pokrytí nákladů nebo jestliže by zákazník svým věřitelům navrhl mimosoudní vyrovnání nebo existovaly jiné odůvodněné pochyby o solventnosti zákazníka, je společnost Quality Austria v každém případě povinna poskytovat plnění pouze po platbě předem.

4.            Při prodlení platby je Quality Austria oprávněna účtovat úroky z prodlení ve výši 9,2 % nad základní úrokovou sazbou. Dále je možné vyúčtovat náklady na vymáhání ve výši paušální částky 40,- € a jakékoli další náklady zaviněné zákazníkem související s nutnými a účelnými mimosoudními opatřeními k vymáhání, pokud jsou v přiměřeném poměru k vymáhaným pohledávkám. Quality Austria je v případě prodlení s platbou dále oprávněna poskytovaná plnění dočasně zastavit a po neúspěšné urgenci a stanovení dodatečné lhůty v délce minimálně čtrnácti dnů certifikace odebrat (viz bod XIV). Při prodlení s platbou, byť i pouze jediné splatné pohledávky, i přes urgenci a poskytnutí dodatečné lhůty, jsou všechny neuhrazené pohledávky – i pohledávky z jiných zakázek a nezávisle na dohodnutém termínu splatností – splatné s okamžitou platností.

5.            Případné námitky proti fakturám je nutné vůči společnosti Quality Austria písemně a s dostatečným odůvodněním uplatnit do dvou týdnů od doručení faktury. Nepodání námitek během této lhůty je považováno za uznání faktury.

6.            Protinároky společnosti Quality Austria může zákazník započítat pouze s protihledávkami, které jsou soudem potvrzené a ze strany Quality Austria výslovně uznané.

 

V.           MLČENLIVOST, DŮVĚRNOST, OCHRANA ÚDAJŮ, SOUHLAS S PŘEDÁVÁNÍM ADRES A ZASÍLÁNÍ REKLAMY

1.            Quality Austria se zavazuje dodržovat v rámci zpracování osobních údajů platné zákony na ochranu údajů. Osobní údaje, které Quality Austria shromažďuje v rámci poskytnutí služby qualityaustria, jsou elektronicky ukládány a v potřebném rozsahu zpracovávány pro účely plnění smlouvy, pro potřebnou dokumentaci (o auditu) podle požadavků norem, pro účetnictví a fakturaci, stejně jako pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management) včetně předkládání nabídek na další služby qualityaustria (např. recertifikace a rozšiřující certifikace, relevantní školení). Quality Austria ukládá osobní údaje po dobu, která je nutná k dosažení výše uvedených účelů. Základní údaje o zákazníkovi (včetně orgánů oprávněných k zastupování, kontaktních osob zákazníka) a historie zakázek jsou uloženy až do ukončení obchodního vztahu, a kromě toho do uplynutí záručních, promlčecích a zákonných uschovacích lhůt. Zprávy o auditu a dokumentace auditu jsou zásadně uschovávány po dobu 12 let, pokud normy nebo zákony nepožadují delší dobu úschovy.

2.            Se všemi informacemi poskytnutými klientem společnosti Quality Austria, které nejsou veřejně přístupné, bude nakládáno důvěrně. Společnost Quality Austria se zavazuje, že zpřístupní třetím osobám všechny důvěrné informace o zákazníkovi, které vyplývají z její činnosti (zejména zprávy o auditu a ostatní písemná vyjádření o výsledcích její činnosti), pouze s písemným souhlasem zákazníka, pokud není Quality Austria ze zákona povinna takové informace zveřejnit. To platí i pro dobu po realizaci zakázky v souladu se zadáním.

3.            Zákazník bere na vědomí, že informace uvedené v odstavci 2 (zejména zprávy o auditu) budou poskytnuty akreditační nebo registrační organizaci (např. BMDW, VDA-QMC, IATF, KBA) na její přání a že se tato organizace může účastnit auditů u zákazníka.

4.            Zákazník je povinen zajistit, že osobní údaje jím poskytnuté společnosti Quality Austria smí společnost Quality Austria v rámci poskytování služby zpracovat. Zákazník musí zejména dodržet platná ustanovení zákonů na ochranu údajů (mj. informační povinnosti podle GDPR) a zajistit případně nutné souhlasy. Zákazník musí společnost Quality Austria v tomto ohledu zprostit veškerých souvisejících nároků.

5.            Jestliže je zákazník právnická osoba, souhlasí tímto s tím, aby Quality Austria zpracovala jeho kontaktní údaje, aby mu zasílala informace a reklamu týkající se jejích služeb a produktů z oblasti školení, posuzování a certifikace. Zákazník dále souhlasí, že shora uvedené údaje budou předány spřízněným organizacím ÖQS, ÖVQ, ÖQA a AFQM, které je použijí k reklamním zásilkám na služby a produkty z oblastí školení, provádění posudků a certifikace. Zákazník souhlasí, že bude od Quality Austria, ÖQS, ÖVQ, ÖQA a AFQM v přiměřeném rozsahu poštou, faxem a emailem dostávat reklamu a informace o produktech a službách těchto organizací. Zákazník může tento souhlas kdykoli odvolat.

6.            Zákazník bere na vědomí, že společnost Quality Austria je podle Akreditačního zákona a platných norem (zejména EN ISO/IEC 17021) povinna poskytnout veřejně přístupný seznam provedených certifikací. V seznamu, který je přístupný na webových stránkách Quality Austria, jsou uvedeny aktuálně platné certifikáty a jejich držitelé s těmito údaji: jméno/firma a adresa držitele certifikátu, číslo certifikátu, oblast platnosti a použité normativní dokumenty. Zákazník souhlasí se zveřejněním těchto údajů na internetových stránkách Quality Austria. Zákazník dále souhlasí s tím, aby byl vytvořen link na internetové stránky certifikované organizace.

7.            Quality Austria upozorňuje na to, že dotčené osoby podle platných zákonů na ochranu údajů mají kdykoli právo požadovat informace o svých zpracovaných osobních údajích a požadovat opravu, vymazání, omezení zpracování a přenos údajů. Právo na vymazání údajů může být omezeno v zákonem uvedených případech, zejména kvůli zákonným uschovacím lhůtám, jimž Quality Austria podléhá, nebo z vážných zájmů společnosti Quality Austria. Kromě toho může dotčená osoba v zákonem uvedených případech podat námitku proti zpracování dotyčných osobních údajů. Dotčené osoby mohou zejména kdykoli bezplatně a bez uvedení důvodů vyslovit nesouhlas s budoucím použitím svých osobních údajů k účelům přímé reklamy. Nakonec mají dotčené osoby právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. Dotčené osoby se mohou při uplatňování svých práv a v případě dotazů týkajících se ochrany údajů obrátit na adresu datenschutz@qualityaustria.com .

 

VI.          RUČENÍ QUALITY AUSTRIA

1.            Zákazník uznává, že provedení auditu odpovídá pouze namátkové kontrole systému řízení na základě normativních modelů hodnocení / standardů / souborů pravidel. Quality Austria obecně neprověřuje právní soulad dotčené organizace, a proto nepřebírá záruku nebo odpovědnost za to, že prověřovaná organizace vyhovuje všem zákonným požadavkům. Odpovědnost Quality Austria se v ostatním řídí následujícími ustanoveními.

2.            Společnost Quality Austria ručí vůči zákazníkovi pouze v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení svých smluvních povinností podle následujících ustanovení. Odpovědnost za lehkou nebo prostou hrubou nedbalost je v každém případě vyloučena.

3.            Každé ručení společnosti Quality Austria je omezeno na typicky předvídatelné škody u zákazníka a co do výše smluvně sjednanými a při splatnosti zaplacenými úhradami společnosti Quality Austria za dané služby.

4.            Za ušlý zisk, následné škody, nepřímé škody a čistě majetkové škody jakéhokoli druhu společnost Quality Austria v žádném případě neodpovídá.

5.            Jakýkoli nárok na náhradu škody lze soudně uplatňovat pouze ve lhůtě šesti měsíců poté, co se oprávněná osoba o škodě dozvěděla, nejpozději ale ve lhůtě dvou let po události odůvodňující nárok.

6.            Zákazník garantuje, že služby Quality Austria – pokud je to ze zákona přípustné a není se společností Quality Austria výslovně písemně dohodnuto něco jiného – použije výlučně pro své účely, a ne pro třetí osoby.

Jestliže nicméně předá výkony Quality Austria třetí osobě nebo je použije pro třetí osobu, nezakládá se tím ručení Quality Austria vůči této třetí osobě.

7.            Jestliže by společnost Quality Austria ve výjimečném případě ručila vůči třetí osobě, platí ustanovení tohoto bodu VI, zejména veškerá zde obsažená omezení ručení, nejen ve vztahu mezi Quality Austria a zákazníkem, ale i vůči třetím osobám. V každém případě uplatňování požadavků na náhradu škody vůči Quality Austria ze strany třetí osoby musí zákazník společnost Quality Austria od takových nároků zcela osvobodit.

8.            Maximální částka ručení dohodnutá shora v odstavci 3 platí pouze celkově jednorázově pro všechny poškozené, i když je poškozeno více osob (zákazník a třetí osoba nebo i více třetích osob). Poškození budou uspokojena podle chronologického pořadí uplatnění svých nároků.

9.            Výše uvedená omezení ručení platí i pro zákonné zástupce, zaměstnance a pověřené osoby (zejména auditory) společnosti Quality Austria, jestliže jsou tyto osoby přesto přímo využity k poskytnutí služby nehledě na okolnost, že neexistuje právní vztah mezi nimi a zákazníkem a tudíž nepřichází v úvahu smluvní ručení.

 

VII.         PRÁVA ZÁKAZNÍKA

1.            Služby qualityaustria jsou poskytovány co možná nejhospodárnějším způsobem za běžného provozu přímo na místě u zákazníka. V případě potřeby také během provozu na směny nebo na pracovištích, např. na staveništi.

2.            Quality Austria se zavazuje oznámit zákazníkovi personální obsazení pro realizaci služby. Při odůvodněném odmítnutí těchto osob se Quality Austria zavazuje podat nový návrh. V případě krátkodobě oznámených auditů není možnost vznést námitku proti členům auditorského týmu. Jestliže není národními a mezinárodními pravidly, např. směrnicemi IAF/EA, požadavky akreditační organizace nebo zákony/ vyhláškami, např. vyhláškou EMAS předepsáno, je výběr provádějících osob při plnění zakázky na svobodné vůli Quality Austria.

3.            Pro případ, že bezprostředně před nebo během služby není osoba nasazená společností Quality Austria schopna dále realizovat službu např. z důvodů nemoci, je po dohodě se zákazníkem nasazen zástupce nebo je dojednán nový termín realizace služby.

4.            Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že při poskytování služeb u zákazníka se smějí účastnit i pozorovatelé Quality Austria (např. witness auditoři nebo auditoři ve výcviku).

 

VIII.       POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1.            Zákazník je odpovědný za to, že budou společnosti Quality Austria i bez její speciální výzvy předloženy všechny podklady, údaje a ostatní informace nutné pro poskytnutí dané služby qualityaustria a že společnost Quality Austria bude informována o všech postupech a okolnostech, které mohou mít význam pro realizaci zakázky.

2.            Zákazník umožní přístup do prostor, k zařízením a na pracoviště.

3.            Zákazník provede vhodná organizační opatření tak, aby byli v podniku přítomni zodpovědní zaměstnanci dle programu realizace služby.

4.            Zákazník zajistí, aby zaměstnanci dotazovaní společností Quality Austria podávali otevřeně a pravdivě informace o společnosti, které jsou relevantní pro hodnocení příslušného systému řízení.

 

IX.          NEHMOTNÁ MAJETKOVÁ PRÁVA

1.            Všechny podklady poskytnuté ze strany Quality Austria – písemné materiály nebo elektronické soubory – jako např. brožury, hodnotící formuláře, kontrolní listy, jsou duševním vlastnictvím společnosti Quality Austria a smějí se použít pouze k účelu určenému společností Quality Austria. Jakékoli jiné použití nebo předávání je přípustné pouze s výslovným písemným souhlasem Quality Austria. Bez takového předchozího souhlasu Quality Austria nesmí být materiály rozmnožovány ani zpřístupněny třetím osobám. V opačném případě je Quality Austria oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 30 000,- € za jedno porušení, a sice nehledě na další nároky na náhradu škody.

 

X.            ZÁRUKA KVALITY qualityaustria

1.            Služby Quality Austria prováděné přímo u zákazníka, které by měly nedostatky, nebudou účtovány v případě, že zákazník před využitím další služby qualityaustria, nejpozději ale do pěti pracovních dní po realizaci dotyčné služby, chybnou službu písemně reklamuje. Tato služba nebude účtována, jestliže byla reklamace odůvodněná a chyba závažná. Alternativně může Quality Austria podle své volby nedostatek odstranit. Služba, kterou Quality Austria nebude účtovat, je považována za nevykonanou a nebude proto uznána za výkon potřebný k zachování certifikátu qualityaustria. Další záruční nároky jsou vyloučeny.

 

XI.          ZACHOVÁNÍ NESTRANNOSTI A NEZÁVISLOSTI QUALITY AUSTRIA

1.            Zákazník zajistí, že bude upuštěno ode všeho, co by mohlo ohrozit nezávislost osob nasazených ze strany Quality Austria. To platí zejména pro nabídky na poradenskou činnost nebo zaměstnání, jakož i zakázky na vlastní účet.

2.            Quality Austria pro zachování nestrannosti neprovádí žádnou poradenskou činnost v oblasti, která je předmětem objednané certifikace s následným udělením certifikátu.

 

XII.         PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ / ZACHOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ qualityaustria A CERTIFIKÁTŮ (NAPŘ. CERTIFIKÁTŮ IQNET) VYSTAVENÝCH VE SPOJENÍ SE SLUŽBOU qualityaustria

1.            Certifikáty qualityaustria mají datum prvního vystavení, datum platnosti a datum vystavení. Kromě toho má každý certifikát qualityaustria registrační číslo, které společnost Quality Austria přiděluje pouze jednou, a proto ho lze jednoznačně zpětně identifikovat.

2.            Datum prvního vystavení zůstává po celou dobu životnosti, tj. po dobu nepřerušené platnosti certifikátu qualityaustria, nezměněné a dokumentuje datum prvního vystavení.

3.            Datum platnosti stanovuje platnost certifikátu. Po dobu trvání platnosti je zákazník povinen ročně pověřit Quality Austria kontrolními službami. Pokud není ujednáno nebo předepsáno akreditační organizací jinak, platí pro certifikát qualityaustria doba platnosti tři roky a pro ročně konané kontrolní audity časový interval dvanáct měsíců. Na základě písemného odůvodnění lze kontrolní audit posunout o maximálně +/- tři měsíce (výjimku tvoří první kontrolní audit a pokud aplikovatelné normy nutně nepředepisují něco jiného).

4.            Datum vystavení dokumentu je časový údaj o poslední změně certifikátu, např. oblast platnosti certifikátu byla rozšířena, platnost byla prodloužena.

5.            Oblastí platnosti je celá organizace. Je-li nutné vymezení na určité obchodní a výrobní úseky, divize, pracoviště nebo dceřiné společnosti, bude tato skutečnost na certifikátu uvedena.

6.            Pro organizaci s několika nezávislými oblastmi působnosti/systémy řízení lze vystavit tzv. subcertifikáty. Společné právo k nezávislému užívání se získá uhrazením příslušného uživatelského poplatku za organizaci pro všechny oblasti platnosti.

7.            Pro prodloužení certifikátu je nutné před uplynutím stávající certifikace úspěšně dokončit recertifikační činnosti.

8.            Odchylky zjištěné ze strany Quality Austria je nutné pro zachování certifikátu účinně odstranit maximálně do šesti měsíců, přičemž je nutné respektovat kratší lhůty v národních a mezinárodních předpisech, jako jsou např. směrnice IAF/EA, požadavky akreditačního orgánu nebo zákonů/nařízení (vyhláška EMAS atd.). Prokazování realizace opatření k odstranění nedostatků se provádí dodatečným auditem a/nebo dokumentární cestou. Jestliže k nápravě nedojde během sjednaného období, je nutné certifikaci omezit nebo dočasně nebo trvale odebrat.

9.            Certifikáty zůstávají majetkem Quality Austria a je nutné je – s výjimkou případu omezení nebo odebrání podle bodu XIV – zaslat doporučeným dopisem zpět společnosti Quality Austria nejpozději do šesti měsíců po uplynutí doby platnosti. V případě omezení nebo odebrání je nutné certifikáty vrátit bez prodlení – viz. bod XIV odst. 3.

 

XIII.        PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY qualityaustria

1.            Držitel certifikátu qualityaustria má podle níže uvedených ustanovení právo na používání certifikační značky qualityaustria (dál jen „značka qualityaustria“). Grafické úpravy této značky jsou přípustné pouze s písemným souhlasem Quality Austria.

2.            Právo na užívání značky qualityaustria není přenositelné na třetí osoby.

3.            Značka qualityaustria se smí vést a používat k reklamě až šest měsíců po uplynutí platnosti certifikátu qualityaustria, s výjimkou případu omezení nebo odebrání podle bodu XIV. Reklama s použitím značky qualityaustria a/nebo certifikace qualityaustria nesmí být zavádějící, zejména musí být jasně patrné, zda je certifikována organizace nebo organizační jednotka. Značka qualityaustria se nesmí používat takovým způsobem, který by bylo možné interpretovat jako označení pro shodu výrobku. Značka qualityaustria se nesmí používat na výrobcích, zprávách o laboratorních zkouškách, kalibračních listech, inspekčních zprávách nebo certifikátu vystaveném zákazníkem nebo třetím subjektem. Obecná tvrzení na obalech výrobku a v doprovodných informacích výrobku týkající se certifikovaného systému řízení jsou přípustná, jestliže je uvedena certifikovaná organizace, druh systému řízení, použitá norma a certifikační organizace, a z tvrzení nelze usuzovat, že je certifikován výrobek, proces nebo služba. Co se týče uvedení oblasti platnosti, je nutné reprodukovat přesné znění z certifikátu.

4.            Při použití certifikátu qualityaustria a značky qualityaustria se držitel zavazuje striktně dodržovat pravidla slušné hospodářské soutěže. Certifikát qualityaustria a značka qualityaustria se nesmí používat zejména zavádějícím nebo neoprávněným způsobem.

5.            Držitel certifikátu qualityaustria je povinen společnosti Quality Austria neprodleně (do pěti pracovních dnů) písemně sdělit organizační změny v oblasti platnosti, např. přeměny společnosti, ukončení stávajících nebo rozšíření nových obchodních činností, stejně jako ostatní důležité změny certifikovaného systému řízení.

6.            Systém řízení musí být prokazatelně rozvíjen přijetím systematických opatření (např. interní audity, pravidelné hodnocení systému řízení) během platného období – v současné době dvanáct měsíců, jestliže to příslušný standard požaduje (např. ISO 9001, ISO 14001, atd.).

7.            Námitky třetích osob vůči systému řízení je nutné společnosti Quality Austria neprodleně (do pěti pracovních dnů) písemně oznámit. Každou námitku je nutné vyhodnotit a je třeba zavést potřebná opatření ke zlepšení. V rámci provádění nejbližší služby Quality Austria u zákazníka je nutné tyto námitky a opatření bez vyzvání představit.

 

XIV.       ODEBRÁNÍ CERTIFIKÁTŮ A ZNAČKY O SHODĚ qualityaustria

1.            Jestliže nejsou splněny podmínky pro zachování certifikátu podle bodu XII a podmínky podle bodu XIII, je společnost Quality Austria oprávněna oblast platnosti certifikátu příslušným způsobem omezit nebo certifikaci dočasně nebo trvale s okamžitou účinností odejmout. Totéž platí, jestliže zákazník přes urgenci a stanovení dodatečné lhůty v délce minimálně 14 dnů nesplní své platební závazky podle bodu IV, jestliže se podnik zákazníka nachází v likvidaci nebo – pokud je to podle aplikovatelných ustanovení insolvenčního práva přípustné – jestliže je na majetek zákazníka zahájeno insolvenční řízení nebo je insolvenční řízení pro nedostatek majetku na pokrytí nákladů zamítnuto.

2.            Omezení nebo odebrání Quality Austria písemně sdělí, zveřejní a je platné doručením oznámení.

3.            Při omezení nebo odebrání certifikace se držitel zavazuje, že zašle zpět certifikáty qualityaustria doporučeným dopisem, nebude již používat značku qualityaustria a zajistí, aby se již nepoužívaly jakékoli doklady, které obsahují odkaz na svůj certifikovaný status. V případě porušení tohoto ustanovení je společnost Quality Austria oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 30 000,- € za jedno porušení, a sice nehledě na další nároky na náhradu škody.

 

XV.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.            Změny a doplňky těchto podmínek vyžadují písemnou formu.

2.            Jestliže by jedno nebo více ustanovení těchto VOP ztratilo účinnost, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení je nutné nahradit takovým účinným ustanovením, které se nejvíce blíží ekonomickému účelu těchto VOP.

3.            Pro všechny případné spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se jako výlučné sídlo soudu sjednává Vídeň - střed.

4.            Smlouva podléhá rakouskému právu s vyloučením kolizních norem a obchodního práva OSN.