Nejdůležitější změny v ISO 14001:2015

thumb

V zásadě ISO 14001:2015 sleduje stejně jako ISO 9001:2015 strukturu HLS („High Level Structure“). V následující tabulce vám nabízíme přehled specifických změn managementu životního prostředí standardu ISO 14001:2015.

Článek

Poznámky

0 úvod

viz ISO 9001:2015

1 rozsah

viz ISO 9001:2015

2 odkazy

viz ISO 9001:2015

3 podmínky a definice

viz ISO 9001:2015

4 kontext společnosti

Požadavek analýzy kontextu organizace je zaměřen hlavně na lepší koncepční a celkové porozumění konkrétní společnosti, např.: s ohledem na všechny zainteresované strany, jejich potřeby a očekávání stejně jako možné ovlivňující faktory. Kontext také znamená, že musí být brána v potaz otázka životního prostředí v případě aktivit společnosti, její výroby a poskytování služeb.

5 leadership

Top management musí ještě více pracovat s uměním leadershipu. Což znamená mimo jiné, že otázky životního prostředí musí být integrovány do podnikatelského procesu rozhodování, strategického plánování a rozhodování. Top management má udělenou podstatně důležitější roli, nejen z důvodu působení jako vzor (aktivní role leadershipu), ale také protože již není požadována klasická role „Zástupce pro životní prostředí“. V praxi ale bude tato osoba pokračovat ve své činnosti, aby zajistila soulad s právními, technickými a ekologickými požadavky v každodenním chodu společnosti.

6 plánování

Díky struktuře HLS („High Level Structure“) nalezneme přístup založený na plánování rizik také v normě ISO 14001:2015. Tento přístup zahrnuje stanovení rizik a příležitostí z perspektivy analýzy kontextu společnosti, environmentálních aspektů a dopadů, právních požadavků a připravenosti reagovat na mimořádné události včetně jejich řešení. Z uvedených aspektů mají plynou rizika a příležitosti pro danou společnost. Adekvátní reakce musí být naplánovány, implementovány a následně revidovány pro zajištění efektivity. Společnost musí určit environmentální otázky plynoucí z jejích aktivit, výroby a služeb, aby je mohla úspěšně kontrolovat a ovlivnit. Na základě definovaných kritérií musí být stanoveny enviromentální dopady. Termín „právní požadavky“ se mění na „závazky dodržování“. Tato znamená dodržování právních požadavků, dalších povinností stejně jako sebe-restriktivních opatření. Zde se jedná hlavně o změnu názvosloví. 

7 podpora

Povědomí a kompetence jsou dva zvláštní body v článku 7, což znamená, že se jejich pozice oproti minulosti povýšila. Interní i externí komunikace vzrostla na významu. Interní komunikace je úzce spojena s interním kontextem společnosti. Analogicky, externí komunikace je spjata s externím kontextem. Externí komunikace je podavována pro zajištění jistoty pomocí dialogů o životním prostředí a činnostech s externími cílovými skupina. V článku 7 jsou také stanoveny požadavky týkající se dokumentace.

8 výroba

Článek 8 je určen hlavně pro plánování a kontrolu výroby a všech procesů včetně těch outsourcovaných. Požadavek životního cyklu produktů a služeb protíná jakožto nový aspekt celou normu a je bohatě popsán v bodě 8.1. Je pravdou, že v normě ISO 14001:2015 není kladen důraz pouze na analýzu životního cyklu. Nicméně, všechny fáze cyklu musí být brány v potaz a společnost má povinnost vyhodnotit v jakém rozsahu je schopna je kontrolovat a ovlivňovat je. V bodě 8.2 je zmíněna připravenost na mimořádné události a reakce na ně.

9 hodnocení výkonu

Environmentální chování musí být vylepšeno. V zásadě se nejedná o nic nového. Enviromentální výkon je měřitelným výsledkem managementu environmentálních aspektů v rámci dané společnosti. V rámci revize hrají nově roli indikátory. Vstupy v hodnocení výkonu zahrnují také přehled souladu se „závazky dodržování“, interním auditem a vyhodnocením řízení. Zde se tedy opět uzavírá kruh u top managementu společnosti.

10 zlepšování

viz ISO 9001:2015

Podívejte se také na změny v ISO 9001:2015 a naše tipy, jak se vyznat v džungli revizíNapište nám a společně přechod na novou verzi normy hravě zvládneme. Nezapomeňte na naše webináře, kde o revizích také uslyšíte.