ISO 45001

Zavedení ISO 45001 zajistí organizaci systematický přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví (BOZP) při práci díky vhodnému výběru činností a optimalizaci procesů. Pomocí transparentních systémů pro odpovědné osoby a vedoucí zaměstnance přináší ISO 45001 větší jistotu právního souladu, lepší dodržování rámcových podmínek v oblasti BOZP a prokazatelné splnění právních požadavků kladených na bezpečnost práce.

Zavedením tohoto standardu dochází v organizaci ke zvýšení povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a spojenými riziky pomocí existence otevřené politiky BOZP, která je vhodně a dostatečně komunikována. Bezpečnostní procesy jsou systematicky revidovány a potřebná opatření jsou jasně určena, implementována, kontrolována a hodnocena.

Organizace, jež je certifikována dle ISO 45001, vzbuzuje vysokou důvěru nejen v očích zákazníků, ale také u dodavatelů, zaměstnanců, orgánů veřejné moci a investorů.

Mnoho požadavků kladených na organizace standardem ISO 45001 je shodných s těmi legislativními, proto znamená zavedení ISO 45001 pro organizaci i zvýšení právní jistoty. Norma se velmi intenzivně věnuje rizikům, hrozbám, jejich prevenci a zvládání.

ISO 45001 je založeno na High Level Structure a může být díky tomu efektivně kombinováno s ostatními standardy jako je ISO 9001 nebo ISO 14001, které mají stejnou strukturu a formát.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

 • • Vytvoření systému řízení BOZP pro minimalizaci rizik hrozících zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám, které mohou být rizikům BOZP vystaveni v souvislosti s činnostmi organizace

 • • Trvalé zlepšování systému řízení BOZP

 • • Prokazatelný soulad organizace s její vlastní politikou BOZP

 • • Komunikace politika BOZP uvnitř i vně organizace

 • • Certifikace managementu řízení BOZP nezávislou externí organizací

 • • Určení úrovně BOZP v organizace a potvrzení souladu systému řízení BOZP s nastavenými specfiky

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Standard ISO 45001 je vhodný pro všechny organizace činné v obchodu a průmyslu, poskytovatele služeb, společnosti zajišťující železniční dopravu a přepravu, sociální instituce i veřejnoprávní organizace.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Systém řízení podle ISO 45001 v sobě zahrnuje požadavky BOZP, který napomáhá organizacím řídit jejich BOZP rizika a zlepšit jejich výkonost. Specifika kladená na systém řízení BOZP tímto standardem mohou být aplikována jakoukoliv organizací, která má zavést veškeré podmínky vyjmenované v ISO 450001. Rozsah, v jakém budou podmínky standardu použity, závisí na mnoha faktorech jako jsou např. firemní politika organizace, její činnosti, rizika, složitost fungování a procesů atd.

Pro získání certifikace dle ISO 45001 musí organizace splnit následující kritéria:

 • • Určení odpovídajícího kontextu organizace s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • • Provedení analýzy rizik a změn

 • • Vytvoření plánu a nastavení cílů pro zlepšení výkonnosti BOZP

 • • Integrace požadavků do firemních procesů

 • • Interní audity a periodické revize systému řízení

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Quality Austria – vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost je akreditována pro provádění certifikací dle ISO 45001 od dubna 2018.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SCC, AUVA SGM, EN 13816, Bezpečnost na železnici dle čl. 9 směrnice (EU) 2016/798 (2004/49)

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.