ISO 31000

Společnosti jsou často pojištěné jen proti běžným a známým hrozbám nebo rizikům a splňují pouze zákonné předpoklady. Mnoho hrozeb často nebude ani bráno v potaz. Na konci roku 2009 nabylo účinnosti ISO 31000:2009 (Risk Management). ISO 31000:2009 integruje management rizik ve všech obchodních činnostech. To začíná vytvořením firemní strategie a končí až implementací do provozu v dílčích procesních krocích. Nový standard nedělá z řízení rizik nový systém řízení, ale zavádí nové perspektivy ve vnímání hrozeb a příležitostí do strategického managementu, ale i provozního fungování.

- Management rizik znamená předvídat nečekané události pomocí systematického přístupu.

- Dobře cílená systematická prevence je nejlepším způsobem ochrany společností, zamezení škodám a zvýšení příležitostí ke zvýšení zisku.

- Je-li zjištěna zranitelnost a definovány hrozby, kterým se je možné vyhnout a tím získat další příležitosti pro každou společnost.

- Hodnocení je prováděno akreditovaným certifikačním orgánem a kvalifikovanými auditory.

- Je možné nastavení včasného varování.

- Je možná integrace s existujícími systémy řízení zavedenými ve společnosti.

Hodnocení podle ISO 31001 může být stejně jako Riziko Scans proveden společně s auditem dle norem pro management kvality nebo bezpečnosti či implementován nezávisle na službách auditu.

ONR 49001:2014 certifikace (neakreditované)

ONR 49001 je založena na ISO 31000 a představuje jeho implementaci v praxi. Tento audit řízení rizik je podle toho také prakticky orientován. Jednotlivé články ONR 49001 jsou v rámci auditu objektivně posouzeny. Pojem „řízení rizik“ podle ONR 49001 zahrnuje všechny nejistoty a dopady na cíle a záměry, činnosti a požadavky společnosti.

POZOR: ONR 49001:2014 bude brzy revidovaná na základě ISO 31000:2018 a pravděpodobně vydána ve druhé polovině 2018 jako ÖNORM 49001:2018. Quality Austria je zastoupena ve výboru pro standardizaci, díky čemuž má včas k dispozici všechny důležité informace.

 

ISO 31000:2018 (neakreditované)

ONR 49001 je založeno na ISO 31000 (zelený text v ONR 49001) a představuje jeho implementaci v praxi. Tento audit řízení rizik je proto prakticky orientován. Protože je norma ONR 49001 založena na ISO 31000, bude audit zároveň odkazovat také na ISO 31000:2018.

 

Kombinace ONR 49001:2014 a ISO 31000:2018 (oboje neakreditované)

Na základě úspěšného dokončení ONR 49001 auditu obdržíte:

- certifikát ONR 49001

- atestaci o auditování podle ISO 31000

 

ISO 22301:2012 (akreditované)

ISO 22301:2012 je základním rámcem pro možné dosažení systematického spravování udržitelnosti fungování společnosti (Business Continuity). ISO 22301 slouží jako nástroj systematického zajištění business continuity. Díky Business Continuity Managementu (BCM) má organizace možnost systematicky redukovat množství incidentů, které ohrožují její fungování. Dále také zajistit strukturované a odpovídající odpovědi na nečekané události. Díky tomu může dojít k omezení neblahých dopadů na společnosti. BCM je součástí organického řízení rizik organizace.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

V zásadě může být Riziko Scan proveden ve všech společnostech bez ohledu na jejich velikosti či obor podnikání.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Požadavky související s hodnocením podle ISO 31000

Hodnocení podle ISO 3100 prováděné společností Quality Austria bude realizováno podle plánu auditu, který je společně připraven na místě. Hodnotitelé jsou certifikovaní manažeři rizik nebo hodnotitelé rizik. Následující požadavky budou brány v potaz:

- identifikace souladu s požadavky stanovenými standardem

- povědomí o rizicích

- identifikace silných stránek a příležitostí ke zlepšení

- identifikace skrytých příležitostí, rizik a hrozeb

- představení alternativních metod a přístupů

 

Požadavky související s qualityaustria Riziko Quick Scans nebo Riziko Scan

Qualityaustria Riziko Scan bude realizován společně ve spolupráci s top management formou řízeného sebehodnocení zkušeným hodnotitelem přímo na místě. Qualityaustria Riziko Scan podle metody 10 RCM(Remote Control Module), jejímž výsledkem je analýza společnosti s holistickým přístupem:

- Potencionál rizik společnosti bude analyzován na základě metody 10 RCM

- Založeno na maticovém checklistu 10 CRM, pro společnost bude vytvořena křivka míry rizik

V rámci riziko Quick Scan budou zákazníkem vybrány 3 z 10 hlavních priorit RCM. Tyto zvolené priority budou kompletně provedeny. Zbylých 7 RCM hlavních skupin bude pokryto pomocí 10 klíčových otázek z každé skupiny. Riziko Quick Scan trvá cca 4 hodiny.

Riziko Scan zahrnuje kompletní provedení všech 10 hlavních skupin podle metody 10 RCM a trvá 8 hodin.

Všechny dokumenty a zprávy vytvořené v průběhu Riziko Quick Scan a Riziko Scan zůstanou klientovi.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.