ISO 31000

Organizace se často připravují jen na běžné známé hrozby a splňují pouze zákonné požadavky. Mnoho hrozeb tak často není bráno v potaz. Na konci roku 2009 nabylo účinnosti ISO 31000:2009 (Risk Management). ISO 31000:2009 integruje management rizik do všech obchodních činností, od firemní strategie až po implementaci do dílčích procesních kroků v samotném provozu. ISO 31000 nedělá z řízení rizik nový systém řízení, ale přináší nové perspektivy do vnímání hrozeb a příležitostí ve strategickém managementu, ale i provozním fungování.

• Řízení rizik představuje schopnost organizace předvídat nečekané události pomocí správně zvoleného přístupu.

• Získání nových příležitostí pro dosažení zisku pomocí systematická prevence, která zajistí organizaci dostatečnou ochranu a omezí vznik škod.

• Hodnocení je prováděno akreditovaným certifikačním orgánem a kvalifikovanými auditory.

• Nastavení systému včasného varování.

• Integrace s existujícími systémy řízení zavedenými v organizaci.

Hodnocení podle ISO 31001 může být, stejně jako Riziko Scan a Quick Riziko Scan, provedeno společně s auditem managementu kvality, životního prostředí nebo BOZP či realizováno nezávisle na službách auditu.

ONR 49001:2014 certifikace (neakreditované)

ONR 49001 vychází z ISO 31000 a představuje jeho implementaci v praxi. Proto je tento audit řízení rizik také orientován na praktické využití. Jednotlivé články ONR 49001 jsou v rámci auditu objektivně posouzeny. Pojem „řízení rizik“ podle ONR 49001 zahrnuje všechny nejistoty a nečekané dopady na organizaci, její cíle, záměry a činnosti.

POZOR: ONR 49001:2014 bude brzy revidovaná na základě ISO 31000:2018 a pravděpodobně vydána ve druhé polovině 2020 jako ÖNORM 49001. Quality Austria je zastoupena ve výboru pro standardizaci, díky čemuž má včas k dispozici všechny důležité informace.

Hodnocení dle ISO 31000:2018 (neakreditované)

ONR 49001 je založeno na ISO 31000 (zelený text v ONR 49001) a představuje implementaci ISO 31001 v praxi, takže je tento audit řízení rizik orientován na praktické využití.  Audit dle normy ONR 49001 odkazuje také na ISO 31000:2018, které tvoří základ ONR 49001.

Kombinace ONR 49001:2014 a ISO 31000:2018 (oboje neakreditované)

Na základě úspěšného dokončení ONR 49001 auditu obdržíte:

• certifikát ONR 49001

• atestaci o auditování podle ISO 31000

ISO 22301:2012 (akreditované)

ISO 22301:2012 tvoří základní rámec a nástroj pro systematické fungování dle managementu business kontinuity (BCM). Díky (BCM) získá organizace možnost systematicky snížit množství incidentů, které ohrožují její fungování a nastavit správné reakce v případě jejich výskytu, díky čemuž dochází k omezení nepříjemných dopadů. BCM tvoří součást organického řízení rizik organizace.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Řízení rizik dle ISO 31000, Riziko Scan a Riziko Quick Scan je vhodné pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikosti či obor podnikání.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Požadavky související s hodnocením podle ISO 31000

Hodnocení podle ISO 3100 prováděné společností Quality Austria probíhá na místě podle společně připraveného plánu. Hodnotitelé jsou certifikovaní manažeři rizik nebo hodnotitelé rizik, kteří berou u analýzy v potaz následující:

• identifikace souladu s požadavky stanovenými standardem

• povědomí o rizicích v dané organizaci

• definice silných stránek a příležitostí ke zlepšení

• nalezení skrytých příležitostí, rizik a hrozeb

• představení alternativních metod a přístupů

 

Požadavky související s qualityaustria Riziko Quick Scans nebo Riziko Scan

Qualityaustria Riziko Scan a Riziko Quick Scan probíhá vždy na místě ve spolupráci s top managementem formou sebehodnocení, jež je řízeno zkušeným hodnotitelem. Qualityaustria Riziko Scan je uskutečněn metodou 10 RCM (Remote Control Module), jejímž výsledkem komplexní analýza rizik dané organizace:

• Potencionál rizik společnosti analyzován na základě metody 10 RCM.

• Založeno na maticovém checklistu 10 CRM, pro organizaci vznikne křivka míry rizik.

V rámci Riziko Quick Scan jsou zákazníkem vybrány 3 z 10 hlavních priorit RCM, které jsou společně kompletně analyzovány. Zbylých 7 RCM hlavních skupin je pokryto pomocí 10 klíčových otázek z každé skupiny. Riziko Quick Scan trvá cca 4 hodiny.

Riziko Scan představuje kompletní provedení všech 10 hlavních skupin z RCM a trvá 8 hodin.

Všechny dokumenty a zprávy vytvořené v průběhu Riziko Quick Scan a Riziko Scan zůstanou klientovi.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (dříve OHSAS 18001), ISO55001, ISO 41001, 39001

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.