HACCP

HACCP je systematickým procesem umožňujícím rozpoznat mikrobiologické, chemické a fyziologické hrozby v průběhu výroby potravin a eliminovat tyto hrozby pomocí vhodných opatření.

Základy konceptu HACCP jsou datovány do roku 1959. V tomto roce implementovala NASA v USA projekt ve spolupráci se společností Pillsbury. Tehdy bylo cílem vyrábět potraviny, které mohou být využívány dokonce ve vesmíru, protože rizika spojená s biologickými, chemickými a fyziologickými hrozbami musí být vyloučena ze 100% („program nulových chyb“ / „zero defect program“).

Po publikaci organizací FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization) a převzetí evropským potravinářským průmyslem a legislativou, HACCP tvoří základ pro všechny systémy bezpečnosti potravin. Nejdůležitějším dokumentem je „Basic Text on Food Hygiene“ (Základní text o hygieně potravin), který nese název “Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System“ (Systém analýzy hrozeb a místa kritické kontroly) a směrnice pro jeho aplikaci, „Annex k CAC/RCP 1-1969 (Rev. Hygiene 4–2003)”. Koncept HACCP je tvořen základem původního nařízení o hygieně potravin a základní částí současného „balíčku hygieny“ Evropského společenství, který je aplikovatelný od roku 2006. Proto musí být koncept HACCP implementován jako právní požadavek.

Benefity plynoucí z HACCP auditu realizovaného qualityaustria jsou optimalizace a implementace systému HACCP společně s evidencí souladu s nutnými povinnosti náležité péče a efektivního monitoringu rizik. Hlavní přidanou hodnotou je důvěra zákazníků v oblasti bezpečnosti produktů. Koncept HACCP může být jednoduše integrován do existujícího systému managementu kvality.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- identifikace, zhodnocení a kontrola zdravotních hrozeb

- větší bezpečnost produktů a nižší rizika

- zvýšení kvality produktů

- zvýšení ochrany a důvěry zákazníků

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Společnosti napříč potravinářských řetězcem (zemědělci, výrobci krmiv a potravin, výrobci přísad a pomocných materiálů, subdodavatelé, maloobchodníci, cateringové společnosti, obchodníci, poskytovatelé služeb, logistické firmy a výrobci potravinových obalů).

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

HACCP koncept je založen na 7 HACCP principech:

- analýza hrozeb

- identifikace míst kritické kontroly (critical control points / CCP)

- vytvoření preventivních opatření s kritickými limity pro každé místo kontroly

- vytvoření procesu monitoringu míst kritické kontroly

- vytvoření nápravných aktivit, pokud monitoring ukáže, že kritické limity nebyly splněny

- vytvoření procesu pro hodnocení, zda systém funguje správně

- vytvoření efektivního uchovávání záznamů pro dokumentaci systému HACCP

Před aplikací principů HACCP musí být splněno pět úkolů v logickém pořadí: vytvoření týmu HACCP, poskytnutí popisu produktů, definice účelu, současný výrobní proces, zhodnocení procesů a podmínek v místě výroby. Po splnění těchto úkolů je provedena analýza hrozeb a vyhodnocení rizik. Analýza hrozeb a vyhodnocení rizik sledují následují kroky: identifikace hrozeb, které se mohou objevit v každé fázi produkce, identifikace pravděpodobnosti jejich objevení se a vyhodnocení jejich dopadů na zdraví zákazníků. Efektivita implementace a funkcionalita plánu HACCP musí ověřena a detailně zdokumentována. Správnost plánu musí být pravidelně prokazována a ověřována.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

ISO 9001, Annex to CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 – 2003), IFS Food, BRC Food, IFS Logistic, ISO/TS 22002-1/-4 Prerequisite Programmes on Food Safety – Food Manufacturing/ Food Packaging Manufacturing, ISO 22000, FSSC

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.