Fokus audit GDPR

Nový režim ochrany osobních údajů založený nařízením GDPR (General Data Protection Regulation) začne platit jako nutné minimum pro ochranu osobních dat po celé EU již 25. května 2018.

Audit je realizovaný formou workshopu a soustřeďuje se na stanovení, jak společnost splňuje podmínky ochrany osobních údajů podle relevantní právní úpravy. Požadavky kladené nařízením GDPR společnost může využít k nalezení příležitostí ke zlepšení.

Společnost získá komplexní zprávu zahrnující identifikované nesrovnalosti a určení nutných zlepšení souvisejících s požadavky kladenými na ochranu údajů dle GDPR. Dalším benefitem je stanovení potenciálů podle systémů řízení. V rámci workshopu budete mít možnost otevřeně projednat Vaše myšlenky s auditorem a inspirovat se dalšími zkušenostmi.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište

- Zlepšení managementu řízení díky synergickým potenciálům

- Jistota splnění nejdůležitějších právních podmínek týkajících se ochrany údajů

- Vytvoření fungujícího managementu ochrany údajů

- Stanovení základů pro zpracování osobních údajů v současném moderním světe informačních technologií a získání konkurenční výhody

- Odvození následných aktivit, s jejichž pomocí dojde ke zlepšení současné situace

- Schopnost vyhnout se trestům, pokutám a náhradám škody (rozhodnutí o implementaci příležitostí pro zlepšení, záleží na samotné společnosti)

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište

- Určení aktuálního stavu (GAP analýza)

- Zvýšení povědomí o tématu ochrany údajů

- Představení a prioritizace akčního plánu

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište

Všechny společnosti, které shromažďují a zpracovávají údaje. To se týká údajů zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a společníků – stejně jako získávání a zpracování údajů podobného charakteru.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište

- Přehled právních požadavků odvozených z nařízení GDPR (General Data Protection Regulation)

- Naznačení formujících se příležitostí ke zlepšení

V rámci GDPR Fokus auditu je vedle ostatních věcí věnován čas možnému využití potenciálů plynoucích ze synergie s ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015. Jedná se hlavně o příležitost využití při implementaci právních požadavků co nejefektivněji.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište