EN 13816

Poskytovatelé veřejné osobní dopravy (PPT = public passenger transport) poskytují služby přímo koncovým zákazníkům. Proto má kvalita služeb významný dopad na volbu poskytovatele.

EN 13816 je evropským standardem tykajícím se schopnosti poskytovatelů veřejné osobní dopravy zajistit kvalitu. Slouží jako směrnice pro stanovení a hodnocení kvality služeb pro klienty a poskytovatele služeb osobní přepravy (PPT).

Evropský standard udává definice a specifikace záměrů a cílů úpravy a hodnocení kvality poskytovaných služeb a obsahuje zároveň doporučení pro výběr vhodných hodnotících technik.

V EN 13816 je kvalita hodnocena podle úrovně spokojenosti zákazníků. V tomto smyslu je spokojenost zákazníků vnímána jako stupeň souladu zákaznického očekávání a poskytnuté služby.

Integrace EN 13816 do systému managementu kvality nebo do integrovaného systému řízení povede k zajištění kontinuálního a jednotného systému. Toto pomáhá snížit rozsah potřebné dokumentace v porovnání s dílčími systémy. Soulad s EN 13816 dále podporuje společnost ve využívání zdrojů a zajištění splnění zákaznických požadavků. Díky tomu je dosaženo větší zákaznické spokojenosti a odpovídajícímu nárůstu prodejů.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- zvýšení zákaznické spokojenosti

- zvýšení počtu pravidelných zákazníků

- evidence kvalitativní způsobilosti

- interní zvýšení efektivity

- systematické vztahy s klienty a dodavateli

- založení měřitelných kritérií pro hodnocení poskytovaných služeb

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

EN 13816 si klade za cíl propagovat filosofii kvality ve veřejné dopravě a navádět společnosti, aby věnovaly pozornost zákaznickým potřebám a očekáváním. Toto zahruje vytvoření strategie, definici kvality služeb, informování zaměstnanců, formulování a vedení opatření (technických a specifických pro dané zákazníky). Analýza a benchmark pomáhají zajistit neustálého zlepšování kvality.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Požadavky tohoto standardu jsou voleny tak, aby umožnily velkým i malým společnostem, např.: soukromým a místním poskytovatelům přepravních služeb, jejich subdodavatelům, orgánům veřejné moci a regulativním orgánům, těžit z nastavení a implementace tohoto standardu.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Partneři zapojení do poskytování služeb (subdodavatelé, přepravní společnosti) mají povinnost založit systém managementu kvality, který prokazatelně zajišťuje následující:

- identifikace výslovných a odvozených očekávání zákazníků

- ohled a dodržování právních, politických a finančních požadavků

- identifikace úrovně kvality a příležitostí ke zlepšení

- implementace měřitelných záměrů a cílů a kritérií kvality

- vytvoření a nastavení kritérií

- nastavení cílů výkonnosti

- hodnocení poskytovaných služeb

- frekvence hodnocení

- dokumentace

- příprava a realizace nápravných opatření

- zákaznické hodnocení související s poskytnutými službami

- příprava a implementace vhodných akčních plánů

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.