Doprava a železnice

»Detail

Úroveň bezpečnosti železnic

Úroveň bezpečnosti železnic je v rámci Evropské unie obecně velmi vysoká.

Systém pro certifikování souladu a managementu bezpečnosti železnic podle čl. 9 nařízení EU 2004/49/ES

Podle nařízení EU 2004/49/ES – článků 10 a 11 – je vyžadován soulad systému managementu bezpečnosti podle čl. 9 a přílohy III.

V Rakousku je podle §39c železničního zákona dále vyžadována certifikace systému managementu bezpečnosti autorizovaným orgánem podle národního akreditačního zákona (Akkreditierungsgesetz (AkkG)) spolu s vydáním certifikátu.

V tomto kontextu je třeba prokázat soulad s požadavky potřebnými pro získání bezpečnostního certifikátu a/nebo potvrzení bezpečnosti uvedeného v právní úpravě EU. Jakmile je bezpečnostní certifikát vydán orgánem veřejné moci, nabývá platnost na dobu 5 let.

EN 15085-2: Certifikace sváření kolejových vozidel

Uplatnění pokynů ERA ((ERA = European Railway Agency / Agentura EU pro železnice) vyžaduje soulad s požadavky podle tohoto standardu a musí být prokázán v rámci údržby a produkce. Požadavky DIN 27201-6 a DIN 3834-2 jsou rovněž zahrnuty.

Certifikace systému pro „Subjekty údržby“ (ECM = Entities in Charge of Maintenance)

Jedná se o standard kvality, který je podle nařízení EU 445/2001 vyžadován od držitelů a údržbářů nákladních vagónů. Soulad je prokazován certifikátem ECM podle EU nařízení. Díky certifikované systému údržby, může subjekt údržby (ECM) prokázat a zajistit, že jím udržované vagóny jsou provozu bezpečné. Držitelé nákladních vagónu jsou zodpovědní za zajištění údržbářských činností potřebných pro vagóny, které mohou provádět samy nebo prostřednictvím certifikovaného subjektu údržby.

Úroveň bezpečnosti železnic

Úroveň bezpečnosti železnic je v rámci Evropské unie obecně velmi vysoká. V Rakousku je podle §39c železničního zákona...

»Detail

EN 13816

 

Poskytovatelé veřejné osobní dopravy (public passenger transport) poskytují svoje služby přímo zákazníkům. Proto má vnímaní kvality služeb zákazníky významný dopad na výběr poskytovatele služeb.

EN 13816 je standard pro zajištění kvality služeb veřejné osobní dopravy a je platný v celé Evropě. Slouží jako směrnice pro určování a hodnocení kvality pro klienty a poskytovatele přepravních služeb. Evropský standard stanovuje definice a specifikace záměrů a cílů a pro měření kvality poskytovaných služeb osobní dopravy včetně doporučení vhodných hodnotících technik.

EN 13816 je vnímán jako dobré měřítko zákaznické spokojenosti. V tomto smyslu je zákaznická spokojenost vnímána jako úroveň shody mezi očekáváním zákazníka a poskytnutou službou.

Integrace standardu EN 13816 do systému řízení kvality nebo do integrovaného systému řízení vede k jednotnosti a trvalosti systému. Toto pomáhá zmenšit rozsah dokumentace v porovnání s dílčími systémy řízení. Dále soulad s EN13816 podporuje společnost v efektivním využívání zdrojů, aby mohla být splněna přání zákazníka a tím dosaženo jeho spokojenosti a s tím také úměrnému růstu prodejů.

EN 13816

Poskytovatelé veřejné osobní dopravy (public passenger transport) poskytují svoje služby přímo zákazníkům. Proto má vnímaní kvality...

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

EN 15085

EN 13816 (poskytovatelé služeb osobní dopravy)

Management bezpečnosti podle §39 železničního zákona, EURL 2004/49 (Evropská směrnice o bezpečnosti železnic)

Evropská směrnice 2000/9/EC o lanových drahách pro dopravu osob

Železnice: IRIS (International Railway Industry Standard)

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.